Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy Sośno środki pieniężne, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. O wyodrębnieniu funduszu w budżecie zdecydowała Rada Gminy Sośno, podejmując w roku 2014 uchwałę w tej sprawie.

Mieszkańcy danego sołectwa decydują o tym, na jaki cel wydatkowane będą środki poprzez zgłaszanie konkretnych wniosków i głosowanie w trakcie zebrania wiejskiego. Udział w zebraniu jest podstawowym warunkiem, gdyż tylko organ stanowiący sołectwa, czyli zebranie wiejskie jest prawnie umocowany do tego rodzaju decyzji. Fundusz sołecki jest pewnego rodzaju budżetem obywatelskim i daje mieszkańcom możliwość decydowania o realizowanych przedsięwzięciach.

Wysokość kwot przeznaczanych dla poszczególnych sołectw wyliczana jest za pomocą wzoru określonego w ustawie. Zależy głównie od ilości mieszkańców sołectwa oraz od wielkości dochodów bieżących gminy wykonanych dwa lata wcześniej. W związku z tym do naliczenia funduszu sołeckiego na 2021 rok przyjmowane były dochody bieżące z 2019 roku.

Ogólnie fundusz sołecki w naszej gminie na rok 2021 wynosić będzie 463.910,08 zł i będzie o 37.850,24 zł. wyższy od tego, który jest do dyspozycji mieszkańców w roku bieżącym. Jak co roku najwyższą pulę, ze względu na największą liczbę mieszkańców, otrzymały sołectwa: Sośno i Wąwelno.

Środki funduszu sołeckiego będą musiały być wydane i rozliczone do końca 2021 roku.

Poszczególnym sołtysom przekazano informację o wysokości środków przysługujących danym sołectwom. Warunkiem wykorzystania środków jest złożenie w terminie do 30 września 2020 roku wniosku do Wójta Gminy Sośno. Wniosek musi zawierać przedsięwzięcia ze wskazaniem kwot na ich realizację przewidziane w 2021 roku. Należy pamiętać, że zgłoszone przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców oraz być zgodnymi ze strategią rozwoju gminy.

Wysokości środków przypadających na dane sołectwa naszej gminy prezentują się następująco:

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców danego sołectwa

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

1

Dębiny

148

18 054,21 zł

2

Dziedno

298

25 836,19 zł

3

Jaszkowo

99

15 512,09 zł

4

Mierucin

226

22 100,84 zł

5

Obodowo

78

14 422,61 zł

6

Olszewka

63

13 644,41 zł

7

Przepałkowo

202

20 855,72 zł

8

Rogalin

492

35 900,89 zł

9

Roztoki

120

16 601,57 zł

10

Sitno

457

34 085,09 zł

11

Skoraczewo

193

20 388,80 zł

12

Sośno

866

51 879,90 zł

13

Szynwałd

231

22 360,24 zł

14

Tonin

238

22 723,40 zł

15

Toninek

124

16 809,09 zł

16

Tuszkowo

193

20 388,80 zł

17

Wąwelno

536

38 183,61 zł

18

Wielowicz

241

22 879,04 zł

19

Wielowiczek

63

13 644,41 zł

20

Zielonka

140

17 639,17 zł

Łącznie

20

5 008

463 910,08 zł

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk