Grafika - Rada Gminy Sośno

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno
Krystyna Wąsik
informuje, że XIV sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji
odbędzie się 27 grudnia 2019 roku (piątek) o godz. 10:00
w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja pracy komisji stałych w okresie między sesjami.
5. Informacja o działaniach Wójta Gminy Sośno oraz o realizacji zgłoszonych interpelacji i wniosków podczas posiedzenia poprzedniej sesji, jak również w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok;
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2019 – 2029;
  • w sprawie budżetu na 2020 rok;
  • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2020 – 2029;
  • w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
  • w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020;
  • w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
  • w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Sośno na 2020 rok.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.
11. Zakończenie obrad.