Drukuj
Odsłony: 122
Grafika Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno
Krystyna Wąsik informuje, że XIII sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji
odbędzie się 28 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 10:00
w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.
Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja pracy komisji stałych w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie kontrolne Komisji Rewizyjnej.
6. Informacja o działaniach Wójta Gminy Sośno oraz o realizacji zgłoszonych interpelacji i wniosków podczas posiedzenia poprzedniej sesji, jak również w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok;
c) w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok;
d) w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych na dowożenie dzieci do szkół dla samorządowego zakładu budżetowego;
e) w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych na koszenie zieleni dla samorządowego zakładu budżetowego;
f) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.
11. Zakończenie obrad.