Logo Rady Gminy Sośno

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno
Krystyna Wąsik informuje, że XII sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji
odbędzie się 24 października 2019 roku (czwartek) o godz. 9:00
w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.
Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja pracy komisji stałych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działaniach Wójta Gminy Sośno oraz o realizacji zgłoszonych interpelacji i wniosków podczas posiedzenia poprzedniej sesji, jak również w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja wójta o podmiotach, w których wykonywana będzie w 2020 roku kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna na terenie gminy Sośno.
 8. Informacja o realizacji obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych oraz Wójta Gminy Sośno, Skarbnika Gminy Sośno, Sekretarza Gminy Sośno oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
 9. Informacja, dotycząca stanu bezrobocia na terenie naszej gminy oraz możliwości przeciwdziałaniu bezrobociu.
 10. Informacja Wójta Gminy Sośno o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego.
 11. Analiza należności podatkowych za III kwartały 2019 roku.
 12. Wybory ławnika sądowego:

  – przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika o zgłoszonym kandydacie;
  – przedstawienie zasad sposobu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023;
  – wybór Komisji Wyborczej do przeprowadzenia tajnego głosowania;
  – tajne głosowanie na ławnika;
  – przedstawienie wyniku głosowania.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020 – 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z boisk sportowych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Sośno.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.
 23. Zakończenie obrad.

Załącznik:

pdfOpinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników