Logo Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno
Krystyna Wąsik informuje, że XI sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji
odbędzie się 12 września 2019 roku (czwartek) o godz. 10:00
w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja pracy komisji stałych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działaniach Wójta Gminy Sośno oraz o realizacji zgłoszonych interpelacji i wniosków podczas posiedzenia poprzedniej sesji, jak również w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja, dotycząca wykonania budżetu szkół za okres sześciu miesięcy 2019 roku oraz przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 8. Informacja z realizacji programów inwestycyjnych, które zaplanowane były na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu gminy Sośno na lata 2019 – 2029.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.
 18. Zakończenie obrad.