Grafika - Rada Gminy Sośno

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno Krystyna Wąsik
informuje, że XX sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji
odbędzie w dniu 24 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 9:00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zaleca się sołtysom poszczególnych jednostek pomocniczych gminy oraz zainteresowanym mieszkańcom, śledzenie obrad sesji wyłącznie za pośrednictwem środków przekazu audio – video na poniższych stronach internetowych:

https://sosno.pl/index.php/rada-gminy-sosno/relacje-z-sesji/transmisja-sesji

https://gm-sosno.rbip.mojregion.info/transmisja-z-sesji/

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy komisji stałych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działaniach Wójta Gminy Sośno oraz o realizacji zgłoszonych interpelacji i wniosków podczas posiedzenia poprzedniej sesji, jak również w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zasoby rolne przeznaczone do sprzedaży na terenie gminy Sośno – informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 8. Informacja dotycząca współpracy rolników z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Inspekcją Weterynaryjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Kujawsko–Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
 9. Bezpieczeństwo i porządek publiczny wśród mieszkańców gminy Sośno – informacja Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 10. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sośno do roku 2020” za lata 2017–2019.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie na 2020 rok;
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośno na lata 2020–2029;
  3. ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług;
  4. gminnego programu wspierania rodziny;
  5. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Przepałkowo, gmina Sośno;
  6. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelno, gmina Sośno;
  7. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Sośno i Wielowicz, gmina Sośno;
  8. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Sośno, gmina Sośno;
  9. rozpatrzenia petycji;
  10. rozpatrzenia petycji.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.
 14. Zakończenie obrad.