Grafika - Rada Gminy Sośno

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno Krystyna Wąsik
informuje, że XIX sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji
odbędzie w dniu 28 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 9:00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zaleca się sołtysom poszczególnych jednostek pomocniczych gminy oraz zainteresowanym mieszkańcom, śledzenie obrad sesji wyłącznie za pośrednictwem środków przekazu audio – video na poniższych stronach internetowych:

https://sosno.pl/index.php/rada-gminy-sosno/relacje-z-sesji/transmisja-seji

https://gm-sosno.rbip.mojregion.info/transmisja-z-sesji/

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy komisji stałych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działaniach Wójta Gminy Sośno oraz o realizacji zgłoszonych interpelacji i wniosków podczas posiedzenia poprzedniej sesji, jak również w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Raport o stanie Gminy Sośno w 2019 r.
 • przedstawienie raportu;
 • debata nad raportem;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok:
 • przedstawienie sprawozdań: z wykonania budżetu gminy, finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
 • zapoznanie z uchwałą Nr 7/S/2020 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sośno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
 • dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2019 rok.
 1. Rozliczenie Wójta z wykonania budżetu za 2019 r. – absolutorium:
 • przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośno odnośnie realizacji budżetu gminy Sośno oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sośno za 2019 rok;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośno w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sośno za 2019 rok;
 • dyskusja;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.
 6. Zakończenie obrad.