screen z aplikacji microsoft teams podczas obrad Sesji Rady Gminy

W czwartek, 25 marca 2021 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Sośno. W posiedzeniu sesji, oprócz radnych, wójta, skarbnika i sekretarza, udział wzięli również kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Domu Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Zaproszeni goście przedstawili sprawozdania za 2020 rok, odnośnie realizacji zadań i celów instytucji, którymi kierują.

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno na sali w GDK podczas zdalnej sesji

W dniu 25 lutego 2021 roku odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Sośno. Obrady przeprowadzono w trybie zdalnym za pośrednictwem środków przekazu audio–video.

Przewodnicząca Komisji Finansów, Palnowania, Budżetu i Spraw Socjalnych, radna Marta Matuszak w trakcie 26 sesji Rady Gminy Sośno

W poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Sośno. Ze względu na trwający stan epidemii COVID–19, obrady ponownie zostały przeprowadzone w trybie zdalnym za pośrednictwem elektronicznych systemów umożliwiających komunikację. Po przyjęciu przez radnych porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji, przewodniczący poszczególnych komisji rady złożyli informacje z prac komisji w styczniu.

Screen z aplikacji Microsoft Teams podczas obrad radnych

Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Sośno odbyła się 29 grudnia. Podczas sesji przyjęto  budżet gminy na rok 2021 oraz uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021–2029. Należy podkreślić, że zarówno projekt budżetu, jak również projekt wieloletniej prognozy finansowej, uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Screen z aplikacji Teams podczas obrad Radnych Gminy Sośno

Posiedzenie XXIV sesji Rady Gminy Sośno mającej miejsce w dniu 27 listopada 2020 roku poświęcone było m.in. uchwale dotyczącej zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zakwestionowało fragment przedmiotowej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno na sali w GDK podczas zdalnej sesji

Posiedzenie XXIII sesji Rady Gminy Sośno w dniu 9 listopada 2020 r. przeprowadzono za pomocą elektronicznych systemów umożliwiających zdalną komunikację. W zdalnych obradach wzięło udział piętnastu radnych (100%) oraz wójt, skarbnik i sekretarz gminy Sośno.