Radni podczas obrad komisji w sali GDK Sośno

We wtorek, 27 lipca 2021 roku odbyła się XXXII dodatkowa sesja Rady Gminy Sośno w Gminnym Domu Kultury w Sośnie. Po przyjęciu przez radnych porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji, przewodniczący poszczególnych komisji rady złożyli informacje z prac komisji w lipcu.

Screen z aplikacji Microsoft Teams z Radną Martą Matuszak, Wójtem, Sekretarzem oraz Skarbnikiem Gminy Sośno

W dniu wczorajszym, 30 czerwca 2021 roku, odbyła się XXXI sesja Rada Gminy Sośno, podczas której radni podjęli 14. uchwał.

Screen z aplikacji Microsoft Teams z Radną Martą Matuszak, Wójtem, Sekretarzem oraz Skarbnikiem Gminy Sośno

W czwartek 27 maja 2021 roku Rada Gminy Sośno jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Sośno Leszkowi Stroińskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Screen z aplikacji Microsoft teams z Radnymi, Wójtem oraz Sekretarzem Gminy Sośno

Radni podczas kwietniowej sesji (29.04.2021 r.) przyjęli uchwałę w sprawie zwiększenia zryczałtowanych diet kwartalnych dla sołtysów. Pierwsze, wyższe diety kwartalne zostaną sołtysom wypłacone w miesiącu czerwcu 2021 roku.

screen z aplikacji microsoft teams podczas obrad Sesji Rady Gminy

W czwartek, 25 marca 2021 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Sośno. W posiedzeniu sesji, oprócz radnych, wójta, skarbnika i sekretarza, udział wzięli również kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Domu Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Zaproszeni goście przedstawili sprawozdania za 2020 rok, odnośnie realizacji zadań i celów instytucji, którymi kierują.

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno na sali w GDK podczas zdalnej sesji

W dniu 25 lutego 2021 roku odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Sośno. Obrady przeprowadzono w trybie zdalnym za pośrednictwem środków przekazu audio–video.