Sesje co do zasady odbywają się raz w miesiącu z przerwą letnią w lipcu.

Plan pracy Rady Gminy Sośno na 2021 rok

Styczeń

1. Informacja dotycząca stanu mienia gminy – dzierżawa gruntów i mieszkań.
2. Uchwalenie planów pracy poszczególnych komisji rady na 2021 rok.
3. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Luty

1. Informacja o pozyskanych przez gminę środków unijnych w 2020 roku.
2. Realizacja uchwał Rady Gminy Sośno podjętych w 2020 roku.
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Marzec

1. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
3. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok z działalności Gminnego Domu Kultury w Sośnie.
4. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie.

Kwiecień

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie.
2. Ocena stanu dróg w gminie Sośno.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej.

Maj

1. Ocena realizacji budżetu gminy Sośno za 2020 rok.
2. Raport o stanie gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Sośno.
4. Informacja o stanie mienia gminnego na dzień 30 kwietnia 2021 roku.
5. Analiza wykonania budżetu za 2020 rok.

Czerwiec

1. Zapoznanie się z informacją przedstawioną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy dotyczącą zasobów rolnych przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Sośno.
2. Informacja ARiMR dotycząca współpracy z rolnikami i aktualnymi przepisami.
3. Bezpieczeństwo – straż, policja itp.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022.

Sierpień

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2021 roku.

Wrzesień

1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2021/2022 oraz informacja o wykonaniu zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 i o osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2020 roku.
2. Informacja z realizacji programów inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok.
3. Omówienie gospodarki śmieciowej.

Październik

1. Analiza należności podatkowych za III kwartały 2021 roku.
2. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
3. Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie w 2022 roku kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna na terenie gminy Sośno.

Listopad

1. Podjęcie uchwały w sprawie:

– podatków i opłat lokalnych na 2022 rok;
– programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Informacja wójta o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego.

Grudzień

1. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2022 rok.
2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Sośno na 2022 rok.

Cały rok:

1. Sprawy bieżące z pracy organów gminy.
2. Sukcesywne podejmowanie uchwał wynikających z kompetencji Rady Gminy Sośno.
3. W miarę potrzeb włączanie tematyki wynikającej z wniosków radnych i Wójta Gminy Sośno.