Sesje co do zasady odbywają się raz w miesiącu z przerwa letnia w lipcu i sierpniu.

Plan pracy Rady Gminy Sośno na 2019 rok

31 Styczeń

 1. Informacja dotycząca stanu mienia gminy- dzierżawa gruntów i mieszkań.

28 Luty

 1. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.
 2. Informacja o pozyskanych przez gminę środków unijnych w 2018 roku.
 3. Realizacja uchwał Rady Gminy Sośno podjętych w 2018 roku.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

28 Marzec

 1. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
 3. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok z działalności Gminnego Domu Kultury w Sośnie.
 4. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie.

25 Kwiecień

 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie.
 2. Ocena stanu dróg w gminie Sośno.

30 Maj

 1. Ocena realizacji budżetu gminy Sośno za 2018 rok.
 2. Raport o stanie gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Sośno.
 4. Informacja o stanie mienia gminnego na dzień 30 kwietnia 2019 roku.
 5. Analiza wykonania budżetu za 2018 rok.

18 Czerwiec

 1. Zapoznanie się z informacją przedstawioną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy dotyczącą zasobów rolnych przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Sośno.
 2. Informacja ARiMR dotycząca współpracy z rolnikami i aktualnymi przepisami.
 3. Bezpieczeństwo – straż, policja itp.

12 Wrzesień

 1. Wykonanie budżetu szkół za 6 m-cy 2019 roku oraz przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 2. Informacja z realizacji programów inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 rok.

24 Październik

 1. Informacja dotycząca stanu bezrobocia na terenie naszej gminy oraz możliwości przeciwdziałaniu bezrobociu.
 2. Informacja wójta o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego.
 3. Analiza zobowiązań podatkowych za III kwartały 2019 roku.
 4. Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

28 Listopad

 1. Podjęcie uchwały w sprawie:

- uchwalenia podatków i opłat lokalnych za 2020 rok.

27 Grudzień

 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok.
 2. Uchwalenie planu pracy rady gminy na 2020 rok.

Cały rok:1.

 1. Sprawy bieżące z pracy organów gminy.
 2. Sukcesywne podejmowanie uchwał wynikających z kompetencji Rady Gminy Sośno.
 3. W miarę potrzeb włączenie tematyki wynikającej z wniosków radnych i Wójta Gminy Sośno.