Sesje co do zasady odbywają się raz w miesiącu z przerwa letnia w lipcu i sierpniu.

Plan pracy Rady Gminy Sośno na 2018 rok

25 styczeń

 1. Informacja dotycząca stanu mienia gminy – dzierżawa gruntów i mieszkań.
 2. Informacja dotycząca skutków nawałnicy oraz pomocy udzielonej mieszkańcom gminy.

22 luty

 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy Sośno.
 2. Realizacja uchwał Rady Gminy podjętych w 2017 roku.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok oraz zadań z zakresu sportu w Gminie Sośno.

22 marzec

 1. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
 2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.

26 kwiecień

 1. Sprawozdanie roczne z realizowanych zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
 2. Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Domu Kultury.
 3. Sprawozdanie roczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

30 maj (środa)

 1. Ocena realizacji budżetu gminy Sośno za 2017 rok.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sośno.

21 czerwiec

 1. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
 2. Informacja o funkcjonowaniu Gminnej Spółki Wodnej w Sośnie oraz informacje dotyczące zasobów rolnych i gospodarki rolnej, a także ogólnego stanu rolnictwa w gminie Sośno.
 3. Wręczenie stypendiów „naukowych” dla najzdolniejszej młodzieży.

13 wrzesień

 1. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 oraz informacja dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019.

25 październik

 1. Informacja Wójta o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego oraz informacja Starosty w sprawie planów dot.utrzymania dróg powiatowych.
 2. Podsumowanie VII kadencji RG.

21 listopad - Sesja inauguracyjna nowej (VIII) kadencji RG

 1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 2. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sośno.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Sośno.

 Cały rok:

 1. Sprawy bieżące wynikające z pracy organów Gminy.
 2. Sukcesywne podejmowanie uchwał wynikających z kompetencji Rady Gminy.
 3. W miarę potrzeby włączanie tematyki wynikającej z wniosków radnych oraz Wójta Gminy.