Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych, które miało miejsce w dniu 26 listopada 2019 roku zostały szczegółowo przedstawione projekty uchwał, będące przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (28 listopada 2019 r. godzina 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej – radny Witold Steckiewicz.

Podobnie jak na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną projekty uchwał, dotyczące opłat za odbiór odpadów komunalnych, które miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku wzbudziły wśród radnych wiele emocji.

Wyjaśniono radnym, iż w świetle rosnących opłat oraz konieczności zbilansowania gospodarki śmieciowej podwyżki za śmieci są niestety nieuniknione. Jest skutek między innymi drastycznie podniesionych opłat środowiskowych, wzrostu najniższego wynagrodzenia, zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów oraz wzrostu cen energii elektrycznej i paliw.

Wójt poinformował, iż w trakcie określania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina nie może pobierać ani mniej, ani więcej pieniędzy od mieszkańców niż kosztuje obsługa systemu, gdyż powinien się samofinansować.

Radny Ryszard Badziński w trakcie omamiania projektów uchwał, dotyczących śmieci oznajmił twierdząco, że w świetle obowiązujących przepisów rada gminy niestety nie ma wpływu na określenie mniejszej stawki za odbieranie odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński poinformował radnych, iż gmina Sośno w chwili obecnej jest w trakcie analizy możliwości finansowo – organizacyjnych dołączenia do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, mającego na celu dofinansowanie systemu zbierania i zagospodarowania folii rolniczej i innych odpadów, pochodzących z działalności rolniczej i innych odpadów z tworzyw sztucznych.

Nadmienił, iż gmina Sośno nie zamierza ponosić kosztów z tytułu przestąpienia do ww. programu ze względu na brak możliwości finansowych.

Ponadto zakomunikował, iż odpłatną utylizacją ww. odpadów na terenie gminy Sośno zajmuje się firma: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,,SAW-SORTING" Michał Sawosz z siedzibą przy ul. Kwiatowej 15, 86 – 010 Koronowo. (Odbiór odpadów pod adresem: Dębiny 14 a, 89 – 412 Sośno).

Wójt nawiązał także do tematu ASF (Afrykański Pomór Świń). Wspomniał, iż wojewoda kujawsko – pomorski przysłał pismo, dotyczące zakresu organizacji przedsięwzięć podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka zawleczenia choroby afrykańskiego pomoru świń na teren województwa kujawsko – pomorskiego. Nadmienił, iż wojewoda prosi o przeszukanie obszarów z terenu gminy Sośno pod kątem ujawnienia zwłok dzików i ich szczątków oraz likwidacji ognisk ASF. Ponadto należy podać wykaz osób oraz środków jakie zostaną wykorzystane do realizacji powyższych zadań.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk