W dniu wczorajszym tj. 13 listopada 2019 roku w Urzędzie Gminy Sośno odbyło się posiedzenie zespołu przewodniczących komisji rady tzw. prezydium, podczas którego szczegółowo omówiono projekty uchwał, będących przedmiotem spotkania.

Ustalono terminy wspólnych posiedzeń poszczególnych komisji, które prezentują się następująco:

  • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną
    • 25.11.2019 rok; godz. 8:00;
  • Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej
    •  26.11.2019 rok; godz. 10:00.

Dodatkowo Przewodnicząca Rady Gminy Sośno Krystyna Wąsik przedstawiła treści udzielonych odpowiedzi na niektóre wnioski formalne zgłoszone przez radnych w okresie międzysesyjnym.

Wspomniała także, iż w dniu 29 października 2019 roku radny Dawid Szwajca złożył zapytanie do wójta za pośrednictwem przewodniczącej rady, dotyczące usuwania folii rolniczej i innych odpadów, pochodzących z działalności rolniczej.

Ponadto podczas prezydium radni poruszyli wiele istotnych kwestii związanych z naszą gminą. Dopytywano między innymi wójta jakie na chwilę obecną jest zainteresowanie kupnem działki w Olszewce. Ponadto wójt wspomniał na jakim etapie jest sprawa, dotycząca nielegalnego składowiska chemikaliów w Skoraczewie oraz poinformował radnych, iż przebudowa z rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie została pomyślnie zakończona.
Oprócz tego wójt zaznaczył, że na terenie gminy Sośno w sołectwie Sitno w kierunku Konstantowa (gmina Mrocza) prywatny inwestor planuje wybudować biogazownię, która zapewni gminie większe bezpieczeństwo energetyczne.

Radni podjęli burzliwą dyskusję na temat opłat za odbiór odpadów komunalnych, które miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Nadmieniono, iż w świetle rosnących opłat oraz konieczności zbilansowania gospodarki śmieciowej podwyżki za śmieci są nieuniknione i mogą być spore. Wójt dodał, że to skutek między innymi drastycznie podniesionych opłat środowiskowych, wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów.

Po ogłoszeniu przetargu okaże się w jakiej wysokości obowiązywać będzie stawka opłaty za wywóz nieczystości stałych w 2020 roku.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk