W dniu 21 października 2019 roku podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu zostały szczegółowo przedstawione projekty uchwał, będące przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (24 październik 2019 r. godzina 9.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Mirosław Dominiak.

W trakcie posiedzenia poinformowano radnych, iż w dniu 25 września 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy przesłał informację, iż Jacek Grabowski – kandydat na ławnika do Sądu Rejonowego w Tucholi nie figuruje w systemach informacyjnych Policji.

Wspomniano, iż Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników opracował projekt zasad sposobu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023, który podczas spotkania został omówiony.

W trakcie przedstawiania projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno radni wyrazili przekonanie, iż częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych, która z obszarów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi miałaby odbywać się nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w miesiącu, wiązać będzie się ze wzrostem opłat za odbiór i gospodarowanie odpadów.

Wspomniano radnym o programie odnośnie usuwania folii rolniczych i innych odpadów, pochodzących z działalności rolniczej, którego celem jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa, informując, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sośno umieszczony zostanie komunikat, dotyczący podmiotu, który odpłatnie od rolników będzie odbierał wspomnianą folię.

Ponadto w czasie spotkania radny Stanisław Gackowski zgłosił wniosek formalny w sprawie zapadniętego chodnika przy Banku Spółdzielczym w Sośnie oraz pogarszającego się stanu nawierzchni niedawno wyremontowanej drogi gminnej ulicy Polnej.

Dodatkowo zgłosił sprawę uszkodzonych punktów świetlnych przy ulicach: Nowa, Polna oraz Kamińskiego w miejscowości Sośno.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk