Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej, które miało miejsce w dniu 15 października 2019 roku zostały szczegółowo przedstawione projekty uchwał, będące przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (24 październik 2019 r. godzina 9.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Sośno nie został omówiony, ponieważ na dzień odbytego posiedzenia projekt uchwały był w trakcie procedowania.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych – radna Marta Matuszak.

Poinformowano radnych, iż w dniu 25 września 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy przesłał informację, iż Jacek Grabowski – kandydat na ławnika do Sądu Rejonowego w Tucholi nie figuruje w systemach informacyjnych Policji.

Omówiono także projekt zasad sposobu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.

Wśród radnych wzburzenie wywołał projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno.

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno – Krystyna Wąsik wyraziła swoje niezadowolenie odnośnie zapisu w projekcie uchwały, dotyczącego częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, informując zgromadzonych, iż nie zgadza się, aby z obszarów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w okresie od kwietnia do października częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych miałaby odbywać się nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w miesiącu, gdyż obawia się wyższych opłat za odbiór i gospodarowanie odpadów.

Wójt Gminy Sośno zwrócił się z prośbą do przewodniczącej rady o dokonanie zmiany w Planie Pracy Rady Gminy Sośno na 2019 rok, polegającej na tym, aby uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok zamiast w miesiącu październik 2019 r. podjęta została w trakcie posiedzenia sesji w miesiącu listopad 2019 r.

Przewodnicząca rady wyraziła zgodę na zmienienie terminu uchwalenia wspomnianego programu.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk