W dniu 7 października 2019 roku w Urzędzie Gminy Sośno odbyło się posiedzenie zespołu przewodniczących komisji rady tzw. prezydium, podczas którego szczegółowo omówiono dwa projekty uchwał odnośnie wyboru ławnika na kadencję 2020 – 2023 oraz regulaminu korzystania z boiska sportowego w Szynwałdzie.

Podczas spotkania ustalono następujące terminy wspólnych posiedzeń poszczególnych komisji:

  • Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej
    – 15.10.2019 rok; godz. 9:00;
  • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną
    – 21.10.2019 rok; godz. 8:00.

W trakcie posiedzenia poruszono temat wysokości podatku od nieruchomości, który miałby obowiązywać od 2020 roku.

Ponadto nawiązano do złożonej przez Gminny Klub Sportowy Fuks Wielowicz prośby o dodatkowe środki finansowe na wykonanie zadania publicznego pn.: „Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Sośno”.

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno przedstawiła radnym udzielone odpowiedzi na wnioski zgłaszane podczas posiedzeń komisji i sesji rady gminy. 

Wspomniano radnym, iż Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników opracował projekt zasad sposobu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023, z którym radni zostali zapoznani.

Na sam koniec posiedzenia Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – radny Mariusz Kuszewski złożył wniosek formalny w sprawie rozeznania się przebiegu drogi, prowadzącej od strony dworca PKP przy płocie GS w kierunku miejscowości Rogalin wzdłuż byłych torów.

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk