Dziś tj. 6 września 2019 roku w godzinach od 9.00 do 11.30, podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych członkom obu tych komisji, zostały szczegółowo przedstawione projekty uchwał, będące przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno, którą zaplanowano na dzień 12 września 2019 roku (godzina 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).

Omówione projekty uchwał zostały przez radnych jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej – radny Witold Steckiewicz.

Podczas spotkania przeanalizowano skargę Prokuratora Rejonowego w Tucholi na uchwałę Nr VI/28/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, która wpłynęła 14 sierpnia 2019 roku.

Sekretarz Gminy Sośno – Piotr Dobrzański wspomniał o wyborach parlamentarnych, które odbędą się w dniu 13 października 2019 roku. Wyjaśnił radnym, iż pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione odpowiadają za skompletowanie członków komisji wyborczych. Nadmienił, iż wybory będą odbywać się w tych samych co dotychczas obwodach i lokalach wyborczych.

Radni w trakcie spotkania poruszyli temat sposobu wydatkowania środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego, podwyżek dla nauczycieli, jak również rozważenia montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych jednostek organizacyjnych gminy Sośno.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk

  • 100_8430
  • 100_8431
  • 100_8432
  • 100_8433
  • 100_8439