W dniu dzisiejszym tj. 5 września 2019 roku w godzinach od 8.00 do 11.00, podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej, członkom obu tych komisji, zostały szczegółowo przedstawione projekty uchwał, będące przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno, którą zaplanowano na dzień 12 września 2019 roku (godzina 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).

Obradom przewodniczyła, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – Maria Pieńkowska.

Podczas spotkania Skarbnik Gminy Sośno – Honorata Warmbier, przedstawiła zmiany w budżecie, wyjaśniając radnym, z czego wynikają zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych rozdziałach i paragrafach. Dokładnie poinformowała, jakie czynniki wpłynęły na kwotę wydatków.

Projekt uchwały, dotyczący przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy oraz w sprawie zasięgnięcia informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników omówił sekretarz gminy, natomiast projekty uchwał związanych z edukacją przedszkolną: odpłatność za przedszkole oraz czas pracy nauczycieli przedszkoli zostały przedstawione przez Kierownika Zespołu Oświaty Samorządowej – Adama Ostrowskiego.

Omówione projekty uchwał zostały przez radnych jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie.

W dalszej części posiedzenia przeanalizowano skargę Prokuratora Rejonowego w Tucholi na uchwałę Nr VI/28/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, która wpłynęła 14 sierpnia 2019 roku.

Dodatkowo poruszono temat demontażu przęsła wiaduktu w miejscowości Dębiny oraz wspomniano o złożonej przez mieszkańców wsi Mierucin prośbie, dotyczącej rozwiązania problemu związanego z brakiem linii autobusowych, umożliwiających dojazd uczniów do Szkoły Ponadpodstawowej w Mroczy.

Sekretarz Gminy Sośno – Piotr Dobrzański wspomniał o wyborach parlamentarnych, które odbędą się w dniu 13 października 2019 roku. Wyjaśnił radnym, iż pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione odpowiadają za skompletowanie członków komisji wyborczych.

Na sam koniec radna Maria Pieńkowska zgłosiła wniosek formalny odnośnie słabo oznakowanego dla mieszkańców naszej gminy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, natomiast radny Henryk Wardziński złożył wniosek w sprawie uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej, znajdującej się w miejscowości Wąwelno.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk