W dniu dzisiejszym tj. 15 kwietnia 2019 roku w godzinach od 7.30 do 10.00, podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej, członkom obu tych komisji, zostały szczegółowo przedstawione dwa projekty uchwał, będących przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno, którą zaplanowano na dzień 25 kwiecień 2019 roku (godzina 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).

Jeden projekt uchwały, dotyczył udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, natomiast drugi projekt uchwały związany był z programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Sośno.

Wójt w trakcie spotkania poinformował radnych, iż obecnie procedowany jest projekt uchwały odnośnie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Sośno w latach 2014 – 2018.

Natomiast Skarbnik Gminy Sośno – Honorata Warmbier, przedstawiła zmiany w budżecie, wyjaśniając radnym, z czego wynikają zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych rozdziałach i paragrafach. Dokładnie poinformowała, jakie czynniki wpłynęły na kwotę wydatków.

Omówione projekty uchwał zostały przez radnych jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie.

Obradom przewodniczyła, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – Maria Pieńkowska.

W trakcie posiedzenia przypomniano radnym o jutrzejszym spotkaniu tj. 16.04.2019 roku, które zaplanowane zostało na godzinę 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie, odnośnie omówienia tematu związanego z Obszarem Chronionym Krajobrazu Ozów Wielowickich oraz nawiązano do tematu, dotyczącego „Regulaminu Boisk Sportowych w Szynwałdzie”, w celu zabezpieczenia rozgrywek piłkarskich i innych imprez sportowych.

Dodatkowo Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie – Marcin Grubicki szczegółowo przedstawił sprawozdanie finansowe o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok.

Na sam koniec pani Maria Pieńkowska, zapoznała radnych z wnioskiem, który został złożony przez radnego Józefa Opasa, w sprawie rozważenia możliwości łączenia posiedzeń poszczególnych komisji Rady Gminy Sośno.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk