W dniu 14 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie prezydium rady, podczas którego omówiono trzy projekty uchwał.

Jednym z głównych tematów spotkania była sprawa podwyższenia diet dla sołtysów z terenu naszej gminy. Wójt gminy wskazał trzy kryteria, dzięki którym dieta sołtysów miałaby wzrosnąć o 20,24 %. Na te kryteria składa się organizacja i obsługa administracyjna spraw sołeckich; liczba stałych mieszkańców sołectwa oraz odległość od miejsca zamieszkania sołtysa do siedziby urzędu gminy. Ostatnia podwyżka uposażenia sołtysów miała miejsce trzy lata temu. Ostateczna decyzja w sprawie diet dla sołtysów zapadnie na najbliższej sesji w dniu 29 kwietnia 2021 roku.

Podczas spotkania ustalono terminy posiedzeń poszczególnych komisji rady, które odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Sośno. W dniu 19 kwietnia 2021 roku o godzinie 13.00, rozpocznie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. Dzień później, tj. 20 kwietnia 2021 roku o godzinie 8.00 zacznie obradować Komisja Rewizyjna. Natomiast posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej zaplanowano na dzień 21 kwietnia 2021 roku na godzinę 9.00. Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych swoje posiedzenie rozpocznie w dniu 26 kwietnia 2021 roku o godzinie 9.00. 

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno, Krystyna Wąsik poinformowała radnych, iż Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie udzielił odpowiedzi na wniosek formalny radnej Marzeny Górskiej w sprawie zdalnego (radiowego) odczytu wodomierzy.

Z pisma wynika, iż co najmniej 70% odbiorców zakładu budżetowego powinno przejść na system odbioru faktur drogą e–mailową. W przeciwnym razie wdrożenie i montaż nakładek do zdalnego odczytu nie będzie opłacalne.

W trakcie spotkania Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, radna Maria Pieńkowska, w imieniu pszczelarzy, wystąpiła z zapytaniem, czy można byłoby za pośrednictwem aplikacji BLISKO, zaapelować do rolników z terenu naszej gminy, aby opryski robili w taki sposób, by w jak największym stopniu zadbać o bezpieczeństwo zapylaczy.

Radna wyraziła przekonanie, iż rolnicy muszą być świadomi zagrożenia dla pszczół, które niesie ze sobą opryskiwanie upraw. Środki chemiczne użyte w opryskach zatruwają pszczoły.

Ponadto radni poruszyli temat dotyczący procedury remontów dróg gminnych w 2021 roku, odpadów komunalnych oraz nadpalonych dokumentów na terenie nieczynnej stacji kolejowej w Sośnie, które pochodziły z urzędu gminy.

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk