W dniu 10 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie prezydium rady, podczas którego omówiono projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sośnie.

Sekretarz gminy przedstawiając niniejszy projekt uchwały zwrócił radnym uwagę na to, iż projekt uchwały stanowi akt normatywny niebędący aktem prawa miejscowego, co w konsekwencji sprawia, iż w świetle obowiązujących przepisów nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Podczas spotkania ustalono terminy posiedzeń poszczególnych komisji rady. W dniu 15 marca 2021 roku w Urzędzie Gminy Sośno, w sali narad o godzinie 8.00, rozpocznie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. Dzień później, tj. 16 marca 2021 roku w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbędą się dwa posiedzenia komisji rady. Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych zacznie obradować od godziny 9.00, natomiast o godzinie 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej.

Wójt gminy poinformował radnych, iż trwają rozmowy na temat wykupienia gruntu od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, na którym znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sośnie tzw. PSZOK. O dalszym przebiegu sprawy, wójt gminy będzie informował radnych na bieżąco.  

W trakcie spotkania radni poruszyli temat procedury remontów dróg gminnych w 2021 r.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Mariusz Kuszewski ponowił wniosek z 2019 r. w przedmiocie złego stanu technicznego drogi gminnej prowadzącej od strony dworca PKP przy płocie GS w kierunku miejscowości Rogalin wzdłuż byłych torów. Radny wyraził przekonanie, iż droga powinna być doprowadzona do stanu poprzedniego, gdyż na chwilę obecną jest nieprzejezdna. Zaproponował, aby przed odtworzeniem granic drogi, wyrównać ją, umożliwiając mieszkańcom naszej gminy, dogodną komunikację publiczną pojazdami ruchu kołowego.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sośno, radny Ryszard Badziński złożył wniosek formalny w sprawie wysokości uzyskanego przez gminę Sośno dochodu z tytułu sprzedaży rolnikom dróg gminnych.

Radni wyrazili opinię, iż nagminnie zaorywane są drogi, przydrożne rowy i niszczone pobocza przez rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych. Radni wyszli z propozycją, aby w przypadku stwierdzenia zaorywania i niszczenia pasów drogowych, bądź naruszania znaków granicznych, wnieść o dobrowolne przywrócenie do stanu pierwotnego naruszonych elementów infrastruktury, a w sytuacji braku reakcji ze strony osoby, która dopuściła się ww. czynów, nieprawidłowości usunąć na koszt rolnika.

Podkreślono, że zaorywanie poboczy dróg jest wykroczeniem, za które można ponieść konsekwencje.

Apelujemy do wszystkich rolników o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących dróg, nie zaorywać pasów drogowych ani naruszać znaków granicznych.

Liczymy na społeczną odpowiedzialność mieszkańców naszej gminy i mamy nadzieję, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem wszystkich, którym leży na sercu nasze wspólne dobro.

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk