Drukuj
Odsłony: 113

W dniu 9 marca 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Sośno, powołanej w celu uaktualnienia i ujednolicenia treści statutów samorządów wiejskich jako jednostek pomocniczych gminy Sośno.

Na zmianę statutów sołectw zdecydowano się m.in. z uwagi na dwie kwestie, tj. zrównania kadencji sołtysa z okresem kadencji rady gminy oraz z powodu wcześniejszego przypisania zebraniom wiejskim charakteru elekcyjnego. W świetle obowiązujących przepisów zebranie wiejskie jest w sołectwie organem uchwałodawczym, a wykonawczym – sołtys, natomiast działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Ze względu na uchwałodawczy charakter organu, jakim jest zebranie wiejskie, nie przyznano mu prawa wyboru organów sołectwa.

W trakcie spotkania komisja dokładnie przeanalizowała dotychczas obowiązujące statuty wraz z propozycją wprowadzenia zmian. Członkowie komisji statutowej zgłaszali uwagi do treści sporządzonego projektu statutu w przedmiocie m.in. osiąganego kworum i prawomocności uchwał zebrania wiejskiego, informowania wójta oraz radnego reprezentującego okręg wyborczy mieszkańców sołectwa o terminach zebrań wiejskich, zarządzania przez sołectwo składnikami mienia komunalnego, jak również pokrywania przez sołectwo kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg sołeckich w ramach środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa.

Radny Henryk Wardziński zadał pytanie sekretarzowi gminy, czy istniałaby możliwość dokonywania przesunięć przez sołtysa i radnych rady sołeckiej środków finansowych, które nie zostały w całości wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego bez konieczności zwoływania zebrań wiejskich.

Sekretarz gminy odpowiadając radnemu wyjaśnił, iż decyzja o tym, na co mają być wydane i przeznaczone pieniądze, należy wyłącznie do mieszkańców sołectwa. Ich zdanie jest wiążące i nikt w ich podjęciu decyzji na zebraniu wiejskim zastąpić nie może.

Ustalono, iż projekt statutu każdego sołectwa zostanie poddany społecznym konsultacjom z mieszkańcami podczas zebrań wiejskich na przełomie sierpnia i września 2021 r. Celem konsultacji będzie zebranie uwag i opinii mieszkańców gminy Sośno w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych, przyjętych w projektach uchwał odnośnie statutów.

Działalność komisji statutowej ulega zakończeniu z chwilą uchwalenia przez Radę Gminy Sośno nowych statutów sołectw.  

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk