W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wystąpienia suszy na terenie naszej gminy uprzejmie informujemy, że jesteśmy w stałym kontakcie z Wydziałem Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ponadto Wójt osobiście interweniował u Pana Wojewody w tej sprawie. Gmina Sośno przygotowała również skład osobowy do „komisji suszowej”, którą powołuje Wojewoda.

 

Ponadto, na podstawie przesłanych informacji służb Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, wyjaśniamy, że procedura szacowania strat powstałych w uprawach w wyniku negatywnych zjawisk atmosferycznych jest regulowana przez rozporządzenie Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) oraz na podstawie „Wytycznych dla Komisji…” opracowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) suszę - oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego (KBW) poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, a zatem szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza.

W przypadku, gdy dla danej rośliny, w tym łąk i pastwisk nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeśli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych. Wojewoda Kujawsko – Pomorski nie posiada żadnych prawnych ani organizacyjnych możliwości powoływania komisji bez uwzględnienia przygotowywanego na podstawie monitoringu suszy stosownego obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

System monitoringu suszy rolniczej zbiera i klasyfikuje dane z całego kraju na podstawie naukowych kryteriów z uwzględnieniem zarówno specyfiki poszczególnych upraw jak i rodzajów gleb. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach opracowuje wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określa w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W szóstym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2019 roku, nie stwierdzono wystąpienia suszy rolniczej na obszarze gminy Sośno. Kolejny raport powinien zostać opublikowany 20 lipca 2019 r. Urząd Gminy Sośno, podobnie jak w latach poprzednich, jest w pełni przygotowany do natychmiastowego wystąpienia do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołanie stosownej komisji z chwilą jak tylko będzie to możliwe, czyli w momencie gdy w raporcie PIB Puławy zostanie stwierdzone wystąpienie suszy na terenie gminy Sośno oraz stosowne obwieszczenie wyda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.