grafika przedstawia napis na poziomej czerwonej szarfie "Komunikat Wójta Gminy Sośno" na tle wyobrażenia koronawirusa jako ciemnozielonych kulek z lejkowatymi wypustkami; w prawy górnym rogu umieszczono logo Gminy Sośno  - żółty wiatrak z czerownymi łopatami wiatraka na tle białej tarczy herbowej

Wójt Gminy Sośno wyraził zgodę na zawieszenie na czas oznaczony od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Droboszewskiego w Wąwelnie oraz w Szkole Podstawowej w Przepałkowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Sośnie, z tego samego powodu, zawiesza prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 12 maja 2020 r. . Przedszkole w tym czasie przygotowuje pomieszczenia, wyposażenie i pracowników na przyjęcie części dzieci od środy 13 maja.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, tak jak dotychczas, zadania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.