Ogłoszenie o naborze wniosków, 31.12.2019 r. Stowarzyszenie Nasza Krajna (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-354/19
Numer konkursu nadany przez LGD: 11/2019

Zakres tematyczny projektu:
Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: SZOOP):
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy LSR:
Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
Przedsięwzięcie LSR:
Rozwój lokalnej infrastruktury
Oś Priorytetowa 7
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)
Cel szczegółowy SZOOP:
Ożywienie społeczne  i gospodarcze na obszarach  objętych Lokalnymi  Strategiami  Rozwoju

Wstęp
Ogłoszenie o naborze wniosków (dalej: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2019 poz. 1167), zwanej dalej: ustawą o RLKS.
Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach RPO WK-P zostało wskazanych w „Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu. Ponadto informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy Ogłoszenia znajdują się w:
• Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania oraz
• „Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych” (dalej: Procedura wyboru i oceny),
stanowiących odpowiednio załącznik nr 12 i 13 do Ogłoszenia.

I. Informacje o naborze:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Nr konkursu nadany przez LGD: 11/2019).

II. Terminy:
Termin, od którego można składać wnioski – 30.01.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 31.03.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu (poziom LGD oraz IZ) – IV  kw. 2020 r.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w biurze LGD Stowarzyszenie Nasza Krajna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Z pytaniami należy zgłaszać się osobiście lub kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 531 089 577, 884 001 997.

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków, znajduje się na stronie Stowarzyszenia - konkurs nr 11/2019.

http://www.naszakrajna.org/konkursy.html