Logo: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie o naborze wniosków, 22.11.2019 r.
Stowarzyszenie "Nasza Krajna" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Nr konkursu LGD: 6/2019
Termin składania wniosków: 06/12/2019 – 20/12/2019 r.
Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 500.000,00 zł
Maksymalna kwota wsparcia: 500.000,00 zł
Forma wsparcia: refundacja

Maksymalny poziom dofinansowania:
a) nie wyższy niż 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
b) 100% - w przypadku pozostałych podmiotów;
c) nie wyższy niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Z pytaniami należy zgłaszać się osobiście lub kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 531 089 577.
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ul. Jeziorna 6 w Sępólnie Krajeńskim oraz na stronie internetowej  www.naszakrajna.org

Poniżej link do ogłoszenia o naborze wniosków, znajdującego się na stronie Stowarzyszenia - konkurs nr 6/2019.

http://www.naszakrajna.org/konkursy.html