LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P).

Nr konkursu LGD: 5/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego

Cel szczegółowy: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców

Typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oś Priorytetowa 7; Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Informacje o naborze: LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Numer konkursu 5/2019).

Terminy:
Termin, od którego można składać wnioski - 14.11.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski - 22.11.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2020 roku

Miejsce składania wniosków:
Biuro LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie. W dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Kto może składać wnioski o dofinansowanie projektu: Wniosek o dofinansowanie operacji może zostać złożony przez:

  • - jednostki samorządu terytorialnego;
  • - związki jednostek samorządu terytorialnego;
  • - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • - samorządowe jednostki organizacyjne;
  • - organizacje pozarządowe;
  • - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • - instytucje otoczenia biznesu;
  • - partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Do kogo ma być skierowany projekt (Grupa docelowa): Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi: 1 331 939,40 zł

Forma wsparcia: Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

Poziom dofinansowania projektu oraz maksymalna i minimalna wartość projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% [2] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Z pytaniami należy zgłaszać się osobiście lub kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 531 089 577.
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ul. Jeziorna 6 w Sępólnie Krajeńskim oraz na stronie internetowej www.naszakrajna.org

Link do ogłoszenia o naborze wniosków, konkurs nr 5/2019: http://www.naszakrajna.org/konkursy.html

 

Nasza krajna