Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Rada Gminy Sośno zobowiązana jest wybrać jednego ławnika sądowego do Sądu Rejonowego w Tucholi na kadencję 2020 – 2023.

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upłynął termin zgłaszania kandydatów na ławników, których Radzie Gminy Sośno mogli zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie naszej gminy.

W związku z powyższym w dniu 22 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Sośno w godzinach 9.00 – 10.00 odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, powołanego uchwałą Nr IX/57/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zespół dokładnie zapoznał się z zapisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52, 55, 60 i 125), tj. z rozdziałem 7 poświęconym zagadnieniu „Ławnicy” oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2019 roku.

Podczas spotkania zespół opiniujący zweryfikował zbiór dokumentów, dokonując analizy zgłoszenia kandydata na ławnika pod kątem spełnienia wymogów ustawowych określonych w art. 158 i art. 159 wyżej wspomnianej ustawy.

Na podstawie przedłożonej w terminie dokumentacji wraz z wymaganymi załącznikami, stwierdzono, iż jedynym kandydatem na ławnika w gminie Sośno jest pan Jacek Grabowski, który został zgłoszony przez Gminny Klub Sportowy Fuks Wielowicz z siedzibą przy al. Jana Pawła II 25a w Sośnie.

  • 100_8082
  • 100_8084
  • 100_8086
  • 100_8087

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk