Wójt Gminy Sośno - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym
spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Sośno. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące wymagania:

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Sośno
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
 2. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 3. termin składania zgłoszeń: od 19 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury na załączonym formularzu z podaniem:
  • adresu zamieszkania,
  • telefonu,
  • adresu email.
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymagań na kandydata na rachmistrza terenowego oraz Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenia w załączeniu, w treści zgłoszenia).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie w godzinach pracy urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Sośno, ul. Nowa 1, 89-412 Sośno; z dopiskiem „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Uwagi: Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o naborze

pdfWniosek w wersji pdf

docxWniosek w wersji docx

pdfKlauzula RODOplakat rachmistrz nabór