Wody Polskie pracują nad pierwszym w naszym kraju kompleksowym planem przeciwdziałania skutkom suszy. Plan opracują eksperci, ale jego wykonanie to zadanie dla nas wszystkich.

W dniu 24 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,

Dotyczy: likwidacji szkód wyrządzonych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu z dnia 11-12 sierpnia 2017 r.

Wójt Gminy Sośno zaprasza osoby zainteresowane na spotkanie dot. omówienia projektu uchwały Sejmiku Województwa  Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie informuje, iż od dnia 11.02.2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Nowa 11 w Sośnie będzie czynny we wtorki i soboty od godziny 8.00 do 13.00