INFORMACJA 2018

Na podstawie art. 61 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz.1875 ze zm.), w związku z podjętymi w 2017 r. przez Radę Gminy uchwałami, Wójt Gminy Sośno informuje, że w 2018 roku obowiązywać będą następujące stawki podatkowe:

 

 1. Podstawa obliczania podatku rolnego (cena GUS) 52,49 zł za 1dt (kwintal) żyta tj. 131,23 za 1 ha przeliczeniowy.
 2. Podatek od nieruchomości: (Uchwała określająca podatek od nieruchomości)
  1) od gruntów:
  a) od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł,
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni – 4,54 zł,
  c) od 1m² powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,30,
  d) od 1m² powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (zgodnie z ustawą z dnia 9.10.2015 o rewitalizacji -Dz.U.poz.1777 oraz z 2016r., poz.1020 i 1250) 1.00 zł
  2) od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych -od 1 m² powierzchni użytkowej – 0,73 zł,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -od 1 m² powierzchni użytkowej – 17,70 zł,
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -od 1m² powierzchni użytkowej – 10,59 zł,
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -od 1m² powierzchni użytkowej – 4,61 zł,
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,05 zł.
  3) od budowli – 2 % ich wartości.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) grunty i budynki:
– w których prowadzona jest działalność kulturalna,
– zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej przez jednostki do tego powołane,
b) budynki lub ich części, budowle i grunty służące do wykonywania zadań własnych gminy, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

 1. Opłata targowa. (Uchwała określająca opłatę targową)

Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do sprzedaży na terenie gminy Sośno.

Za każdy dzień sprzedaży:
– z ręki, koszy i skrzynek – 5,00 zł,
– ze stoisk i wozów konnych – 15,00 zł,
– z pojazdów samochodowych i przyczep – 25,00 zł.
Opłatę pobiera upoważniony inkasent gminny.

 1. Opłata od posiadania psa: (Uchwała określająca opłatę od posiadanego psa)
  – 35,00 zł
  rocznie (bez wezwania), płatne w dwóch ratach: do 30 kwietnia i do 31 października lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.
  Opłatę od posiadania psa nie pobiera się m.in:
  – od osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych –z tytułu posiadania jednego psa;
  – od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  – od podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

UWAGA! W przypadku posiadania więcej psów niż dotyczy zwolnienie – opłatę za każdego następnego psa należy płacić.

 1. Podatek od środków transportowych: (Uchwała określająca podatek od środków transportowych)
  1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  – powyżej 3,5 tony do 5,5 tony – 780,00 zł,
  – powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –1.160,00 zł,
  – powyżej 9 ton a poniżej 12 ton –1.370,00 zł.
  2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  – od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.310,00 zł.
  3)od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 500,00
  4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejsce kierowcy:
  – mniejszej niż 22 miejsca – 1.050,00
  – równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1.900,00

  W odrębnych tabelach (załącznikach do uchwały) określone są stawki podatku:
  – od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t.,
  – od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t,
  – od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.