INFORMACJA

Na podstawie art.61ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz.1875 z późn.zm.), w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2018r w zakresie integracji społecznej oraz w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ogłoszone zostały pierwsze konkursy ofertowe na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej oraz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; to m.in. te zadania określone zostały w uchwalonym przez Radę Gminy programie współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Termin składania ofert upływa 30 kwietnia br.