Logo Fundusze Europejskie

Dobiega końca modernizacja oczyszczalni ścieków w Wąwelnie realizowana w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Wykonawcą robót budowlanych jest firma HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z siedzibą we Włocławku, przy ul. Płockiej 15. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 28 października 2019 r.

Przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie oczyszczalni ścieków w Wąwelnie do wymogów dyrektywy 91/271/WEG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Wykonanie inwestycji przyczyni się do likwidacji problemów, które występowały w trakcie bieżącej eksploatacji obiektu. 

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Poniżej kilka zdjęć z placu budowy.