W dniu 27 czerwca 2019 r. w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno i Honorata Warmbier – Skarbnik Gminy, podpisali Umowę nr UM_WR.431.1.103.2019 na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 248 487,85 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 211 214,67 zł.

Projekt to działanie infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości Wielowicz, zamierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Jego realizacja przyczyni się do rewitalizacji na tle społecznym i gospodarczym w miejscowości wiejskiej. Projekt ma na celu zniwelowanie negatywnych zjawisk społecznych, takich jak bezrobocie, ubóstwo czy wykluczenie społeczne. W budynku będą realizowane działania w zakresie lokalnej społeczności m.in. warsztaty podnoszące kwalifikacje, kursy, szkolenia oraz organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Gminy.

Budynek wymaga przeprowadzenia prac budowlanych związanych z rozbudową, przebudową świetlicy wiejskiej z garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią
w Wielowiczu. Dzięki realizacji projektu znacznie poprawi się stan użytkowy i funkcjonalny całego budynku. W obecnym stanie obiekt nie spełnia swoich funkcji. Mieszkańcy nie mogą z niego właściwie korzystać. Nie jest on odpowiednim zapleczem do organizowania inicjatyw i projektów społecznych przez mieszkańców i na rzecz lokalnej społeczności. Budynek po przeprowadzonej rewitalizacji będzie miejscem, gdzie realizowane będą projekty społeczne. Na chwilę obecną jego stan nie pozwala na takie czynności. Obiekt należy rozbudować i przebudować, aby mógł właściwie służyć mieszkańcom Gminy Sośno.Świetlica wiejska w Wielowiczu