W dniu 31 stycznia 2019 r. w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno i Elżbieta Romot – Skarbnik Gminy, podpisali Umowę nr WP-II-B.433.4.31.2018 na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4.

Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3 333 217,88 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 834 895,79 zł.

Przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie oczyszczalni ścieków w Wąwelnie do wymogów dyrektywy 91/271/WEG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Wykonanie inwestycji przyczyni się do likwidacji problemów, które występowały w trakcie bieżącej eksploatacji obiektu.  Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Wąwelnie została wybudowana i uruchomiona w 2000 roku jako oczyszczalnia mechaniczno– biologiczna, przystosowana do przyjmowania ścieków ze zbiorników bezodpływowych dowożonych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych. Obecnie część urządzeń jest wyeksploatowanych – wymaga remontów lub wymiany. Automatyka i sterowanie procesu nie działa prawidłowo. Największe problemy występują z prawidłowym sterowaniem dostawą tlenu, często ulega awarii również zgarniacz mechaniczny osadu w osadniku wtórnym. Istotną sprawą dla remontowanej oczyszczalni jest zmiana charakteru i ilości dopływających ścieków w stosunku do wartości zakładanych w projekcie. Podobnie jak w wielu obiektach tego typu ilość ścieków jest mniejsza od projektowanej, natomiast ładunek zanieczyszczeń przewyższa wartość projektowaną. Powyższe stwarza konieczność ponownego przeanalizowania wydajności istniejących obiektów technologicznych pod kątem zapewnienia wymaganego prawem stopnia oczyszczania ścieków. Występujące trudności eksploatacyjne związane ze zużyciem urządzeń, brakiem prawidłowego sterowania powodują, iż okresowo występują trudności z uzyskaniem wymaganej efektywności oczyszczania. Istniejąca oczyszczalnia ścieków przejmuje ładunek zanieczyszczeń wyższy niż wyznaczony w aglomeracji. Powyższe wynika z konieczności realizacji przez Gminę Sośno obowiązku oczyszczania ścieków z terenu całej Gminy.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 30 września 2019 r.

Umowa oczyszczalnia