Drukuj
Odsłony: 327
Logo Fundusze Europejskie

W dniu 20 marca 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu”.

Przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w WielowiczuWyłonionym w trybie postępowania przetargowego Wykonawcą została firma HANDKOR Kazimierz Korczak z siedzibą w Koronowie. W tym samym dniu nastąpiło również przekazanie placu budowy oraz podpisanie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie Edward Chruszczewski prowadzący firmę pod nazwą „ED-BUD” Edward Chruszczewski z siedzibą w Kisielicach.  

Dzięki realizacji projektu znacznie poprawi się stan użytkowy i funkcjonalny całego budynku świetlicy w Wielowiczu. W obecnym stanie obiekt nie spełnia swoich funkcji. Mieszkańcy nie mogą z niego właściwie korzystać. Nie jest on odpowiednim zapleczem do organizowania inicjatyw i projektów społecznych przez mieszkańców i na rzecz lokalnej społeczności. Budynek po przeprowadzonej rewitalizacji będzie miejscem, gdzie realizowane będą projekty społeczne. Na chwilę obecną jego stan nie pozwala na takie czynności. Obiekt należy rozbudować i przebudować, aby mógł właściwie służyć mieszkańcom Gminy Sośno.

Projekt pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu” to działanie infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości Wielowicz, zamierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Jego realizacja przyczyni się do rewitalizacji na tle społecznym i gospodarczym w miejscowości wiejskiej. Projekt ma na celu zniwelowanie negatywnych zjawisk społecznych, takich jak bezrobocie, ubóstwo czy wykluczenie społeczne. W budynku będą realizowane działania w zakresie lokalnej społeczności m.in. warsztaty podnoszące kwalifikacje, kursy, szkolenia oraz organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Gminy.

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Umowa nr UM_WR.431.1.103.2019). Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 211 214,67 zł.