Zdjęcie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy w Wielowiczu

W Wielowiczu zakończone zostały roboty budowlane w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Logo „Program rozwoju obszarow wiejskich"

W dniu 22 czerwca 2020 r., Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno oraz Honorata Warmbier – Skarbnik Gminy Sośno, podpisali umowę o przyznaniu pomocy Nr 00116-65150-UM0200131/19 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.15.25.1398.2019 na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaszkowo”. Ze strony Województwa Kujawsko – Pomorskiego, umowę podpisał: Zbigniew Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Plakat firmy "FIBEE" z białym napisem na czarny tle "Światłowód w twojej okolicy" i adresem strony internetowej getfibre.pl w prawym górnym rogu, logotypy obrazujące zastosowanie technologii światłowodowej w prawym dolnym rogu; pod spodem na całej szerokości i białym tle loga Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, firmy FIBBE i Unii Europejskiej

Już niebawem mieszkańcy Gminy Sośno uzyskają dostęp do szybkiego Internetu światłowodowego. Wszystko za sprawą współfinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach spółki FIBEE I oraz FIBEE IV wybudują otwartą sieć światłowodową, która udostępniona będzie zarówno lokalnym, jaki i ogólnopolskim dostawcom usług światłowodowych (Internet i telewizja cyfrowa).

Zdjęcie - rozbudowywany budynek

W Wielowiczu trwa realizacja zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Budynek świetlicy w Wielowiczu

W dniu 20 marca 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu”.

Logo:  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”